Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 8 – Poradnik medyczny
Skip to content

Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 8

2 lata ago

767 words

Pośredni poziom bilirubiny wzrastał przejściowo u 6 z 50 pacjentów (12%). To odkrycie jest zgodne z wpływem inhibitorów proteazy na polipeptyd transportujący aniony organiczne 1B1.9,10 Inne próby leczenia skojarzonego bez inhibitora interferonu u wcześniej nieleczonych pacjentów wykazały zmniejszoną aktywność przeciwko genotypowi 1a HCV w porównaniu z genotypem 1b.11,12 HCV. Chociaż badanie to było zbyt małe, aby wyciągnąć ostateczne wnioski dotyczące wpływ genotypu na odpowiedź na leczenie, nie wystąpiły żadne niepowodzenia wirusologiczne wśród 31 wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy ukończyli leczenie, w tym 26 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a. Wcześniejsze badania sugerowały, że genotyp IL28B może wpływać na odpowiedź na schematy bez interferonu.11,12 W niniejszym badaniu ponad połowa wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy ukończyli badanie, miała genotyp CT lub TT IL28B, a wszyscy mieli utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna. Tylko pacjent, który przeszedł leczenie, wcześniej miał zakażenie HCV genotypem 1b, a żaden nie miał genotypu CC IL28B. Nie można zatem wyciągnąć wniosków na temat wpływu tych czynników na odpowiedź na leczenie u wcześniej leczonych pacjentów.
Inne badania dotyczące kombinacji bezpośrednio działających leków antywirusowych wykazały również możliwość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u niektórych pacjentów bez stosowania interferonu. W badaniu dotyczącym inhibitora NS3, asunaprewiru i daklataswiru inhibitora NS5A, podawanego przez 24 tygodnie u pacjentów z zakażeniem HCV z genotypem i zerową odpowiedzią na poprzednie leczenie, u 4 z 11 pacjentów utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna 24 tygodnie po leczeniu, w tym 2 z 9 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a i 2 z 2 z zakażeniem HCV genotypem 1b.13 W japońskim badaniu pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b ten schemat był związany z utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną 24 tygodnie po leczeniu u 91% z 21 pacjentów z odpowiedź zerowa na poprzednie leczenie i 64% z 22 pacjentów, którzy nie kwalifikowali się do leczenia peginterferonem lub mieli działania niepożądane związane z wcześniejszym leczeniem peginterferonem.14 Leczenie skojarzone daklataswirem i sofosbuwirem podawane przez 24 tygodnie z rybawiryną lub bez rybawiryny było związane z niewykrywalny poziom RNA HCV 4 tygodnie po leczeniu u ponad 95% wcześniej nieleczonych osobników z genotypem HCV, 2 lub 3 infekcje.15
Wreszcie, połączenie rybawiryny z inhibitorem nukleotydu-analogu NS5B, sofosbuwirem, było związane z niewykrywalnym poziomem RNA HCV 4 tygodnie po leczeniu u 22 z 25 wcześniej nieleczonych pacjentów (88%) z zakażeniem HCV genotypem iu z 9 pacjentów (11%) z zakażeniem HCV genotypem i zerową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie16. Wśród pacjentów zakażonych HCV o genotypie 2 lub 3 taki sam schemat leczenia był związany z utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną u wszystkich 10 wcześniej nieleczonych pacjentów (100%). Z 15 wcześniej leczonych pacjentów 12 (80%) miało niewykrywalny poziom RNA HCV 4 tygodnie po leczeniu; co najmniej pacjent miał nawrót 8 tygodni po leczeniu.16 W obecnym badaniu zbadano wskaźniki odpowiedzi na schemat doustny wśród wcześniej nieleczonych i uprzednio leczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a lub 1b, umożliwiając porównanie odsetka odpowiedzi w stosunku do obu poprzednich -leczenie i genotyp HCV.
Utrzymujący się odsetek odpowiedzi wirusologicznej wynoszący 47% u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie peginterferonem i rybawiryną, który jest znacznie niższy niż u wcześniej nieleczonych pacjentów, sugeruje, że terapie obejmujące bezpośrednie działanie leków przeciwwirusowych są mniej skuteczne. u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie niż u wcześniej nieleczonych pacjentów, nawet przy braku leczenia interferonem Konieczne będą silniejsze reżimy, aby osiągnąć podobny odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w tej populacji, prawdopodobnie z dodatkiem trzeciego bezpośrednio działającego środka przeciwwirusowego, który ma uzupełniający mechanizm działania. Chociaż można rozważyć dłuższy czas trwania terapii, okazało się, że większość niepowodzeń wirusologicznych u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie wystąpiła podczas leczenia. Wydłużenie czasu leczenia powyżej 12 tygodni nie zapobiegłoby niepowodzeniom wirusologicznym u tych pacjentów.
Podsumowując, to wstępne badanie sugeruje, że połączenie wszystkich doustnych ABT-450 / r, ABT-333 i rybawiryny przez 12 tygodni jest związane z utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną u dużej części wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1. Konieczne będą większe badania tego i podobnych schematów w celu potwierdzenia tych wyników w podgrupach na podstawie genotypu HCV, rasy, płci i wieku. Ten schemat jest mniej skuteczny u pacjentów, którzy mają zakażenie genotypem HCV z zerową lub częściową
[podobne: pomoc psychologiczna, stomatolog zielona góra, stomatolog wrocław ]
[patrz też: bobibobi gry dla dzieci, excedrin migrastop, dolmat oleśnica ]

0 thoughts on “Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 8”