Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Rozpuszczalny receptor Urokinaza i przewlekła choroba nerek – Poradnik medyczny
Skip to content

Rozpuszczalny receptor Urokinaza i przewlekła choroba nerek

2 lata ago

149 words

Hayek i in. (Wydanie z 12 listopada) stwierdzili, że poziomy rozpuszczalnego receptora aktywatora plazminogenu typu urokinazy (suPAR) przewidywały incydent w postaci przewlekłej choroby nerek i spadek czynności nerek u pacjentów z waskulopatią i stosunkowo niskim rozpowszechnieniem białkomoczu. To odkrycie skłoniło nas do przeprowadzenia subanalizy obejmującej pacjentów z potwierdzonym biopsją kłębuszkowym zapaleniem nerek i wczesną (stadium I lub II) przewlekłą chorobą nerek i bez białkomoczu z naszej kohorty2: w rzeczywistości, ci 63 pacjenci mieli wyższe średnie (? SD) poziomy suPAR niż zdrowi (3188 ? 2078 vs. 1908 ? 1685 pg na mililitr, P <0,001). Co więcej, 21 pacjentów z cięższym kłębuszkowym zapaleniem nerek (martwicze zapalenie kłębuszków nerkowych lub zapalenie nerek klasy III lub IV) miało wyższy poziom suPAR niż 42 pacjentów z mniej ciężkimi postaciami (nefropatia IgA lub zapalenie nerek typu I lub II) (3840 ? 2080 vs. 2838 ? 2015 pg na mililitr, P = 0,03), pomimo podobnej szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej (eGFR) (93,1 ? 23,1 i 98,0 ? 18,4 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała odpowiednio, P = 0,18) i głównych klinicznych cechy. W związku z tym kuszące jest spekulować, że – podobnie jak w kohorcie badanej przez Hayeka i in. – podwyższone poziomy suPAR mogą być wczesnym markerem nefropatii w zaburzeniach immunologicznych, przed wystąpieniem białkomoczu i upośledzeniem funkcji nerek, i mogą pomóc w identyfikacji pacjentów wymagających wczesnego skierowania nefrologicznego.
Marco Quaglia, MD
Claudio Musetti, MD, Ph.D.
Vincenzo Cantaluppi, MD
University of Piemonte Orientale, Novara, Włochy

Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
4 Referencje1. Hayek SS, Sever S, Ko YA i in. Rozpuszczalny receptor urokinazy i przewlekła choroba nerek. N Engl J Med 2015; 373: 1916-1925
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Musetti C, Quaglia M, Cena T, i in. Na krążące poziomy suPAR wpływa szybkość filtracji kłębuszkowej i białkomocz w pierwotnym i wtórnym kłębuszkowym zapaleniu nerek. J Nephrol 2015; 28: 299-305
Crossref Web of Science Medline
3. Thun? M, Macho B, Eugen-Olsen J. suPAR: kulka kryształu molekularnego. Dis Markers 2009, 27: 157-172
Crossref Web of Science Medline
4. Spinale JM, Mariani LH, Kapoor S, i in. Ponowna ocena receptora aktywatora plazminogenu typu urokinazy w chorobie kłębuszkowej. Kidney Int 2015; 87: 564-574
Crossref Web of Science Medline
Hayek i in. podać wyniki badań nad poziomami suPAR jako predyktorem przewlekłej choroby nerek. Na rycinie 3 artykułu prezentują tak zwane skumulowane krzywe zapadalności na przewlekłą chorobę nerek według kwartylu poziomu suPAR. W tym punkcie końcowym śmierć bez wcześniejszego wystąpienia przewlekłej choroby nerek jest konkurencyjnym wydarzeniem. Metoda Kaplana-Meiera stosowana przez autorów prowadzi do przeszacowania absolutnego ryzyka1. Zdecydowanie zalecamy stosowanie odpowiednich metod statystycznych uwzględniających konkurencyjne zdarzenia, tak aby nie tylko rzetelne, ale także bezwzględne ryzyko można było ocenić w wiarygodny sposób. , 2
Martin Schumacher, Ph.D.
University of Freiburg Medical Center, Freiburg, Niemcy
-freiburg.de
Christoph Wanner, MD
Klinika uniwersytecka w Würzburgu, Würzburg, Niemcy
Jan Beyersmann, Ph.D.
University of Ulm, Ulm, Niemcy
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
2 Referencje1. Wolkewitz M, Cooper BS, Bonten MJ, Barnett AG, Schumacher M. Interpretowanie i porównywanie ryzyka w obecności konkurencyjnych wydarzeń. BMJ 2014; 349: g5060-g5060
Crossref Web of Science Medline
2. Koller MT, Raatz H, Steyerberg EW, Wolbers M. Konkurowanie ryzyk i wspólnoty klinicznej: nieistotność czy ignorancja? Stat Med 2012; 31: 1089-1097
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Zgadzamy się z Quaglia i in. o znaczeniu analiz podgrup w celu lepszego zdefiniowania roli podwyższonych poziomów suPAR w określonych typach chorób nerek. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy ich ustalenia.
Schumacher i in. Podkreśl punkt odniesienia w odniesieniu do uwzględnienia konkurencyjnych zdarzeń w analizie przeżycia – w naszym przypadku zgonu przed wystąpieniem przewlekłej choroby nerek. Odnoszą się one do naszego poprzedniego badania w tej samej grupie, które badało związek poziomów suPAR z wynikami sercowo-naczyniowymi1. Te dwie analizy nie mogą być porównywane, ponieważ czas do eGFR poniżej 60 ml na minutę na 1,73 m2 w obecnym badaniu różni się. od czasu do śmierci w drugim. Biorąc pod uwagę obserwacyjny charakter obecnego badania, nie były dostępne wielokrotne pomiary stężenia kreatyniny w surowicy do czasu zgonu. Istnieje duża różnica czasu między ostatnim obserwowanym eGFR a śmiercią lub datą ostatniego życia u
[przypisy: Usługi stomatologiczne, psychologia, Gliwice stomatolog ]
[więcej w: skręcenie stawu skokowego rehabilitacja, fibroki cena, międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ]

0 thoughts on “Rozpuszczalny receptor Urokinaza i przewlekła choroba nerek”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: badania kierowców[…]