Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wartość prognostyczna surowicy troponiny T w niestabilnej dławicy piersiowej czesc 4 – Poradnik medyczny
Skip to content

Wartość prognostyczna surowicy troponiny T w niestabilnej dławicy piersiowej czesc 4

2 lata ago

201 words

Trzy zawały wystąpiły po operacji pomostowania wieńcowego i zakończyły się śmiercią. Pięciu z 33 pacjentów, którzy uzyskali troponinę T (15 procent) zmarło podczas hospitalizacji. Przeciwnie, tylko z 51 pacjentów, którzy byli ujemni na troponinę T (2 procent), miał ostry zawał mięśnia sercowego; nastąpiło siedem dni po przyjęciu, a pacjent zmarł. Częstość zawału mięśnia sercowego (P <0,001) i zgonu (P = 0,03) była istotnie różna między grupami dodatnimi i ujemnymi dla troponiny T (tabela 2). Dziesięć z 11 ostrych zawałów mięśnia sercowego poprzedziło wykrycie mierzalnych poziomów troponiny T. Aktywność MB kinazy kreatynowej była podwyższona tylko u jednego z tych pacjentów, a całkowita aktywność kinazy kreatynowej była w ogóle normalna. W związku z tym dodatnia wartość predykcyjna wykrywalnego poziomu troponiny T w ostrym zawale mięśnia sercowego w tej populacji pacjentów wynosiła 30 procent, a wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosiła 98 procent. Spośród 11 pacjentów z zawałami mięśnia sercowego 8 miało mierzalne poziomy troponiny T w próbce surowicy uzyskane w ciągu sześciu godzin od przyjęcia. U dwóch innych pacjentów (pacjentów i 7) troponinę T wykryto po raz pierwszy w czwartej próbce (w dniu 2), po nawracających epizodach dławicy w spoczynku (tabela 3). Spośród 62 próbek surowicy pobranych od tych 11 pacjentów, 51 miało mierzalne poziomy troponiny T.
Dyskusja
Niestabilna dławica piersiowa jest krytyczną fazą choroby niedokrwiennej serca, ale nie ma wiarygodnych, nieinwazyjnych metod przydzielania pacjentów do różnych kategorii prognostycznych. Niekorzystny wynik był związany z występowaniem częstych epizodów objawowego26 lub niemego27, 28 niedokrwienia mięśnia sercowego w ciągu 48 godzin intensywnej terapii medycznej. Podgrupę pacjentów wysokiego ryzyka można zidentyfikować poprzez wykrycie przejściowych przesunięć odcinka ST-T na ser- wisowych elektrokardiogramach.29 30 31 Nie stwierdzono, aby niewielkie zwiększenie aktywności kinazy kre- atynowej i aktywności MB kinazy kreatynowej było konsekwentnie związane z niekorzystnymi wynikami leczenia. .13, 32 Jednak wyniki histologiczne silnie sugerują, że niewielka martwica komórek mięśnia sercowego występuje częściej u pacjentów wysokiego ryzyka, niż sugerują to oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej w surowicy.2, 3
Wcześniejsze badania na pacjentach wykazały, że wyższą czułość i swoistość w wykrywaniu uszkodzenia komórek mięśnia sercowego zapewnia pomiar poziomu krążącej białek kurczliwych mięśnia sercowego, które normalnie nie występują w krwi14. W mięśniu sercowym wiele izoform białek kurczliwych miozyna i aktyna oraz białka regulatorowe tropomiozyna i kompleks troponinowy zostały znalezione 33 34 35 Wśród tych białek, troponina T i troponina I wydają się być unikalnymi antygenami kardynowymi.14, 15 Ostatnio opracowano swoiste przeciwciała monoklonalne przeciw troponinie sercowej T które zasadniczo nie wykazują reaktywności krzyżowej z ich izoformami w mięśniu szkieletowym.17. Test na troponinę T zastosowany w tym badaniu pozwala na wykonanie pomiarów w próbkach surowicy w ciągu dwóch godzin, 17 i dlatego wydaje się odpowiedni do rutynowego stosowania. Analityczna czułość i swoistość analityczna zostały wcześniej ustalone17 i zostały dodatkowo potwierdzone przez obecne wyniki
[podobne: kalendarz szczepień 2014, granity skwara, prostacykliny ]

0 thoughts on “Wartość prognostyczna surowicy troponiny T w niestabilnej dławicy piersiowej czesc 4”